Vol, 9 No 6 (2023)

Table of Contents

Abstracts

Thanh-Thao Le, Anh-Thi Nguyen, Hai-Yen Thieu-Thi, Hoang-Yen Phuong, Anh-Thu Huynh-Thi, Huong-Tra Nguyen, Trut-Thuy Pham
10.5281/zenodo.8003449
Li-yuan Chen, Qian Liu
10.5281/zenodo.8021647
Elgoot Abdalla Elawad Salim, Fatima Abdulahi Hamid Mohammed
10.5281/zenodo.8025208
Trang Huynh, Ngoc Nguyen, Han Tran, Loan Phuong
10.5281/zenodo.8070942
Zahra Chafat Thajeel, Taif Abdulhussein Dakhil
10.5281/zenodo.8075734
10.5281/zenodo.8084330